Lataa Modernin B2B-verkkokaupan vaatimukset

OpinnäytetyöTämä opinnäytetyö ja tutkimus pyrkii tuomaan esiin B2B-verkkokaupan erityispiirteitä. Miten B2B-verkkokauppa (Business to Business) eroaa kuluttajaverkkokaupasta (B2C, Business to Consumer)? Miten verkkokaupalla voidaan vastata B2B-liiketoiminnan monimuotoisuuden haasteisiin?

Verkkokauppa on kansainvälisesti sovitun määritelmän mukaan yksi sähköisen kaupan muoto. B2B-liiketoiminnassa merkittävässä roolissa on myös vanhempi sähköiseen ja automatisoituun tiedonsiirtoon yritysten välillä perustuva ns. EDI-kauppa. Tässä tutkimuksessa keskitytään nykymuotoiseen, yleisesti tunnettuun selainkäyttöiseen verkkokauppamuotoon. EDI-kauppa on tilastotietoja lukuun ottamatta rajattu tutkimuksen ulkopuolelle.

Tilannekuvan luomiseksi tarkastellaan Suomen verkkokauppamarkkinoitatilastojen ja markkinatutkimusten valossa. Lisäksi tarkastellaan B2B-verkkokauppaan keskeisesti liittyviä trendejä ja teknologioita.

Kvalitatiivinen tutkimus on toteutettu soveltaen Laurea-ammattikorkeakoulun piirissä koostettua tulevaisuuden ennakointiin perustuvaa Service Innovation -palvelumuotoilun prosessia ja menetelmäkehystä, jossa mm. asiakkaiden ja sidosryhmien kontekstuaalisin teemahaastatteluin muodostettiin kokonaisvaltainen näkemys sidosryhmienodotuksista verkkokaupan suhteentoimeksiantajan toimintaympäristössä. Haastatteluiden tuloksia on verrattu aiempiin laajempiin kvantitatiivisiin tutkimustuloksiin. Tutkimuksen tuloksia käytetään ohjaamaan toimeksiantajan uuden verkkokaupan ja yhteistyöalustankehitystyötä.

Haastatteluiden havaittiin olevan hyvin linjassa yleisten tutkimustulosten kanssa, mutta tietyiltä osin kuvaa saatiin tarkennettua. Keskeisenä tuloksena havaittiin, että B2B-liiketoiminnan monimuotoisuuden vuoksi ei ole löydettävissä kaikille sopivaa ”one-size-fits-all”-ratkaisua. On hyvä miettiä ja ymmärtää verkkokaupan rooli omassa liiketoiminnassa ja arvioida verkkokauppa-alustan ja tarvittavien ominaisuuksien vaatimukset tapauskohtaisesti oman liiketoiminnan kannalta.


Lataa PDF-tiedosto tästä

info@kivaridigital.com +358 40 484 5300